parallax background

Deklaracja
dostępności

Zgodność strony z WCAG

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIĘŻKOWICACH

Dostępność cyfrowa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-ciezkowice.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach:
• Telefon: +48 14 651 01 78
mgbpc@poczta.fm
• Adres korespondencyjny: ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice

Filia Bruśnik

• 33-192 Bruśnik 42 A
• 14 627 72 03
bozenakowalska65@wp.pl

Filia Jastrzębia

• 33-191 Jastrzębia
• 14 651 24 08
fbpj@poczta.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa biblioteki jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

• zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Zych, katarzynazych@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 14 651 01 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:

Dyrektor: mgr Katarzyna Zych

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:

katarzynazych@poczta.fm

Numer telefonu do osoby kontaktowej:

(+48) 14 651 01 78

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba MGBP w Ciężkowicach:

Budynek- Ratusz, główne wejście. Biblioteka posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznaczone. Na terenie biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Toaleta niedostępna. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Filia Bruśnik:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku. Wejście od strony ulicy. Na zewnątrz budynku brak barier dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Filia Jastrzębia:

Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach:

lokalizacja w budynku- Ratusz. Na zewnątrz budynku przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z napisem i informacją o godzinach otwarcia placówki. Filia w Bruśniku: lokalizacja w budynku wielofunkcyjnym ,widoczna tablica na froncie budynku, na drzwiach wejściowych szczegółowa tablica z godzinami otwarcia.

Filia w Jastrzębi:

lokalizacja w budynku wielofunkcyjnym, widoczna tablica na froncie budynku, na drzwiach wejściowych szczegółowa tablica z godzinami otwarcia.