Książka na telefon

Telefoniczne wypożyczanie

KSIĄŻKA NA TELEFON

To usługa skierowana do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki.

W MGBP w Ciężkowicach można  wypożyczyć książki dzwoniąc pod numer 14 65 10 178, a bibliotekarze zajmą się ich dostarczeniem. Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki zamawiać można w godzinach  otwarcia biblioteki, natomiast dostarczanie książek odbywa raz w miesiącu.


Regulamin usługi "Książka na Telefon"


§ 1 PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z usługi "Książka na telefon" mogą korzystać mieszkańcy Ciężkowic, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w MGBP.
 4. Zamówione książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  raz w miesiącu w środy w godz. 11.00 - 15.00.
 5. Przy zapisie czytelnik powinien:
  1. okazać dowód osobisty,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
 7. Z usługi "Książka na telefon" nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

§ 2 WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów.
 2. Usługa obejmuje wyłącznie książki będące własnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.
 3. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego, podręczników akademickich, lektur szkolnych i czasopism.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.
 5. Termin zwrotu wypożyczonych książek może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 

§ 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach oraz pomagają w doborze lektury.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi "Książka na telefon".
 3. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.
 5. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.