Regulamin imprez

Regulamin imprez biblioteki

Regulamin imprez Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach


1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach oraz jej Filiach  w Bruśniku  i Jastrzębi, zwanej dalej Organizatorem.
Przez imprezę rozumie się; szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, wernisaże, lekcje biblioteczne spotkania dyskusyjne i wszelkie inne spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do odwołania.
Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
2. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa, jeśli jest wymagane, należy dokonać w sposób podany  w informacji o imprezie.
Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
3. Zmiany terminu imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.
4. Opłaty za imprezy i warunki płatności
Imprezy są bezpłatne.
5. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika

  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.1000.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, wizerunek) będą jednak przetwarzane przez Organizatora  w celach promocyjnych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
  • Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie uczestnicy wyrażają zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych
  • Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych,   w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, stronie www oraz portalu społecznościowym Facebook, a także w publikacjach Organizatora oraz w publikacjach i serwisach osób trzecich,  z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdują się w jego klauzuli informacyjnej.
Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,  w szczególności prawo do wynagrodzenia.
6. Odpowiedzialność
Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy,  w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
7. Zmiany
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka-ciezkowice.pl