Regulamin

Regulamin biblioteki

REGULAMIN

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach


Regulamin Korzystania z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach
§ 1
Znaczenie pojęć zastosowanych w Regulaminie

Ilekroć w Regulaminie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach jest mowa o:

 1. Bibliotece – rozumie się przez to Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciężkowicach , Filię w Bruśniku , Filię w Jastrzębi.
 2. Zbiorach – rozumie się przez to książki, czasopisma, zbiory specjalne tj.: materiały audiowizualne, audiobooki, zbiory elektroniczne zinwentaryzowane oraz licencjonowane zbiory elektroniczne, do których Biblioteka opłaciła dostęp.
 3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą/korzystającego z Biblioteki.
 4. Karcie Użytkownika – rozumie się przez to dokument zawierający:
  – nazwisko, imię, kategorię zawodową, PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania i korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail),
  – oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień,
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie zapisu w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  – dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich,
 5. Prolongacie – rozumie się przez to przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów należących do Biblioteki.
 6. Przetrzymaniu – rozumie się przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.
 7. Księgozbiorze podręcznym – rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Zbiory Biblioteki są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik Biblioteki ma prawo do:
  a) wypożyczania na zewnątrz zbiorów do tego przeznaczonych,
  b) korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
  c) korzystania z komputerów oraz innych urządzeń (tabletów, drukarek, skanerów, korzystania z WiFi)
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  a) wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów,
  b) uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie zbiorów,
  c) usługi reprograficzne,
  d) sprowadzenie zbiorów z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  e) kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 4. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Biblioteki.

§ 3
Rejestracja Użytkowników

 1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i peselem oraz po zapoznaniu się z Regulaminem, podpisać Kartę zobowiązania.
 2. Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania.
 3. Osoba, mająca nierozliczone zobowiązania wobec Biblioteki, nie może być poręczycielem osoby małoletniej.
 4. Przy zapisie do Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest podać adres do korespondencji, pesel oraz numer telefonu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w Karcie zobowiązania.
 6. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 7. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Użytkowników, nie może wypożyczać zbiorów do domu. Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 4
Porady i informacje

Bibliotekarz na prośbę Użytkownika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 5
Wypożyczenia

 1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 5 książek.
 2. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo książek, jeśli pozwala na to zasobność zbioru.
 3. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
 4. Warunkiem wypożyczenia kolejnych zbiorów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
 5. Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 6. Okres wypożyczenia jednego tytułu można przedłużać trzykrotnie. Po upływie tego terminu książkę należy zwrócić.
 7. Prolongata nie jest udzielana:
  – gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych zbiorów,
  – gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  – w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
 8. Użytkownika może rezerwować książki aktualnie wypożyczone, zarezerwowane książki należy odebrać w terminie 7 dni od powiadomienia.
 9. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu zbiorów z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone zbiory udostępniane są na zasadzie określonej w paragrafie 10.

§ 6
Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada Użytkownik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Użytkownik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 7
Przetrzymywanie książek

 1. Jeżeli użytkownik mimo wysyłania przypomnień odmawia zwrotu zbiorów, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach, Rynek 1, 33-190 Ciężkowice.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikom korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie zobowiązania jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Biblioteki oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych Użytkownika.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 9
Korzystanie z czytelni internetowej

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Użytkownik zamierzający korzystać z czytelni, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Bibliotekarza.
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 4. Indywidualna sesja użytkownika nie może trwać dłużej niż dwie godziny. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten czas.
 5. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności przerwać sesję w sytuacji, gdy Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.
 6. Zabroniona jest zmiana stanowiska przydzielonego przez Bibliotekarza.
 7. Użytkownik ma obowiązek podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego czytelnię internetową, a także informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 8. Użytkownikowi zabrania się:
  – Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
  – Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody bibliotekarza.
  – Uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
  – Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
  – Łamać zabezpieczenia systemu.
  – Korzystać ze stron o treściach erotycznych, pornograficznych oraz propagujących przemoc lub treści obraźliwe.
  – Samowolnie włączać i wyłączać urządzenia do sieci elektrycznej.
  – Wykorzystywać oprogramowanie do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
  – Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
  – Wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
  – Naruszać Regulaminu czytelni internetowej.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

§ 10
Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych

 1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają wszyscy Użytkownicy Biblioteki.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną jest brak dokumentu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach.
 3. Koszty sprowadzonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywanych przez inne biblioteki usług pokrywa Użytkownik.
 4. Wszystkie dokumenty sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.
 5. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.
 6. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
  – dzieła wydane przed rokiem 1945,
  – dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych,
  – wydania albumowe,
  – zbiory specjalne (maszynopisy, atlasy, mapy, normy, taśmy, płyty),
  – czasopisma bieżące.
 7. Na wniosek Użytkownika, złożony przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może wystąpić do właściwej biblioteki z prośbą o prolongatę.
 8. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej.

§ 11
Przepisy porządkowe

 1. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujący się głośno i agresywnie oraz nieprzestrzegający podstawowych zasad higieny może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki.
 3. Dyrektor ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn, a informacja w takich przypadkach podawana jest do wiadomości we właściwej siedzibie oraz na stronie internetowej Biblioteki.
 4. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej biblioteki oraz w Bibliotece.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach. Godziny przyjęć – w poniedziałek od 10:00-12:00.
 2. Użytkownik, niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 3. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach oraz jej Filii a także na stronie internetowej Biblioteki. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, iż Użytkownik przyjął je do wiadomości.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.

Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach
mgr Katarzyna Zych